Regulamin usługi Dropshipping

ZASADY WSPÓŁPRACY NA ZASADACH „DROPSHIPPING”

 1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1   Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego dokumentu następujące pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane:

1.     Dostawca – Firma Handlowa A.A.D.A.Z.Z Artur Ziajko z siedzibą pod adresem Rożnowa 77, 32-020 Wieliczka, posiadająca NIP: 683-184-97-06.

2.    Dropshipping – usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Ofert handlowych nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy;

3.     Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

4.    Klient Końcowy – osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Dostawcy;

5.     Oferta handlowa – ogół towarów oferowanych przez Dostawcę do sprzedaży na rzecz Zamawiających, możliwych do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy, znajdującego się pod adresem http://hurtowniajokomisiada.iai-shop.com/.

6.    Regulamin – niniejszy regulamin, stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, określający postanowienia ramowej umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu;

7.     Zamawiający – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w postaci sprzedaży internetowej, nabywający u Dostawcy towary z Oferty handlowej wraz z usługą Dropshipping, posiadający aktywne konto w serwisie internetowym Dostawcy, znajdującym się pod adresem http://hurtowniajokomisiada.iai-shop.com/.

1.2.   Z Dropshippingu może korzystać każdy Zamawiający, który zaakceptuje postanowienia Regulaminu i którego system informatyczny obsługuje sprzedaż internetową umożliwiającą składanie zamówień za pośrednictwem strony http://hurtowniajokomisiada.iai-shop.com/.

 2.       PRZEDMIOT UMOWY

2.1.   Dropshipping, o ile Strony nie uzgodniły inaczej, standardowo obejmuje: przyjmowanie zamówień od Zamawiającego, przygotowanie towaru do wysyłania wraz z jego opakowaniem i w zależności od wyboru Zamawiającego, dostawę towaru do Klienta Końcowego lub wysłanie towaru korzystając z listu przewozowego przysłanego przez zamawiającego (opcja obowiązkowa w przypadku chęci wysłania towaru za pobraniem).  W przypadku przysłania swojego kuriera, musi to być kurier, z którym Dostawca ma podpisaną umowę o współpracy.

2.2.  Udostępnianie konta w serwisie internetowym Dostawcy podmiotom trzecim jest zabronione.

2.3.   Dostawca udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej zgody na wykorzystywanie przez Zamawiającego materiałów i informacji dostępnych na stronie hurtowej wyłącznie na potrzeby promowania i sprzedaży przez Zamawiającego towarów z Oferty handlowej Dostawcy. Wykorzystywanie materiałów i informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, do innych celów i przez inne osoby, aniżeli określono w Regulaminie jest zabronione.

2.4. Współpraca na zasadach Dropshippingu oferowana jest klientom hurtowym, którzy dokonali pierwszego zakupu hurtowego na kwotę minimum 1500 PLN netto zgodnie z zasadami współpracy hurtowej.

 3.       ZAMÓWIENIA ORAZ WYSYŁKA TOWARU

3.1.         Składanie i realizacja zamówień odbywać się może każdorazowo wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy dostępnego pod adresem http://hurtowniajokomisiada.iai-shop.com/ przy wykorzystaniu przez Zamawiającego przypisanego do niego konta, utworzonego w tym serwisie.

3.2.         Zamawiający składa zamówienie i dodatkowo, oprócz towaru dodaje odpowiednią "usługę pakownia" z kategorii "Dropshipping" w zależności od wartości towaru w zamówieniu:

1.           "Dropshipping do 150 złotych brutto"

2.           "Dropshipping powyżej 150 złotych brutto" 

3.            Koszt "usługi pakowania" jest zależny od wartości towaru w zamówieniu:

4.            W przypadku "Dropshipping do 150 złotych brutto" wynosi 3 złote

5.            W przypadku "Dropshipping powyżej 150 złotych brutto" wynosi 5 złotych

6.           Od wartości zamówienia 500 złotych netto zamawiający nie dodaje "usługi               pakowania"

7.         "Usługa pakowania" dotyczy każdej paczki w usłudze dropshipping.

 

3.3.         Zamawiający podaje adres dostawy towaru, objętego zamówieniem, dla Klienta Końcowego. W ramach jednego zamówienia można wskazać wyłącznie jeden adres dostawy towaru. W przypadku przysłania własnego kuriera, Zamawiający wybiera opcję "odbiór osobisty" jako opcja wysyłki i przysyła w osobnym mailu list przewozowy informując, którego zamówienia list dotyczy.  W przypadku wyboru kuriera Dostawcy, cena wysyłki towarów, których waga przekracza 30 kg jest ustalana indywidualnie i nie nalicza się automatycznie przy składaniu zamówienia przez Zamawiającego.

3.4.         Dostawca wyśle Zamawiającemu Proformę do opłacenia oraz nada zamówieniu oznaczenia statusu w serwisie internetowym Dostawcy jako „Oczekiwanie na wpłatę”. Jest to równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji, z tym zastrzeżeniem, iż Dostawca może w przeciągu 2 dni roboczych odmówić przyjęcia zamówienia, podając przyczynę takiej odmowy oraz zmieniając oznaczenie statusu zamówienia w serwisie internetowym Dostawcy na „Anulowane”.

3.5.         Zamówienie nie może być anulowane przez Zamawiającego lub zmodyfikowane w przypadku zmiany oznaczenia statusu zamówienia w serwisie internetowym Dostawcy na „W trakcie realizacji”, z zastrzeżeniem pkt 3.6.

3.6.         Wysyłanie towaru nastąpi w momencie zaksięgowania płatności dokonanej przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy.

3.7.         Towary będą pakowane dla Klienta Końcowego w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w możliwie najlepszy sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie.

3.8.         Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem przewoźników, z którymi Dostawca ma podpisaną umowę o współpracy. Rodzaj i charakter usługi transportu należy wybrać z pośród podanych na stronie serwisu internetowego Dostawcy.  W przypadku przysłania swojego kuriera przez Zamawiającego, Zamawiający ma obowiązek skorzystać z przewoźników, z którymi Dostawca ma podpisaną umowę o współpracy.

3.9.         Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, celem dostarczenia towaru do Klienta Końcowego. Z chwilą przejścia własności towaru na Zamawiającego uznaje się, że towar został wydany Zamawiającemu, przy czym dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest list przewozowy.

3.10.      Zamówienie, którego oznaczenie statusu w serwisie internetowym Dostawcy widnieje jako „W trakcie realizacji” będzie wysłane w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia w którym Zamawiający dokona za nie płatności, chyba że płatność została dokonana po godzinie 13:00, wówczas zamówienie będzie wysłane w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dokonaniu takiej płatności. Termin wysyłki, może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Dostawcy. W terminie od 10 listopada do 24 grudnia każdego roku termin wysyłki może ulec wydłużeniu.

3.11.      W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego po powrocie do siedziby Dostawcy przesyłka będzie oczekiwała na odbiór przez Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z nieodebraniem towaru przez klienta, w przypadku gdy koszty te poniesie Dostawca. Zamawiający może przysłać swojego kuriera po towar lub towar może być odesłany do Zamawiającego po opłaceniu kosztów wysyłki. W przypadku nie odebrania towaru w terminie 7 dni od momentu jego otrzymania przez Dostawcę, będą naliczna opłaty magazynowe w wysokości 20 zł miesięcznie za każdą przesyłkę. Jeżeli wartość zobowiązań zamawiającego przekroczy wartość towaru, staje się automatycznie własnością dostawcy i Zamawiający nie będzie rościł z tego tytułu żadnych praw.   

4.       PŁATNOŚCI

4.1.         Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar na podstawie otrzymanej proformy przed jego wysłaniem przez Dostawcę do Klienta Końcowego, dokonując przelewu na konto wskazane na proformie otrzymanej drogą mailową od Dostawcy w tytule przelewu wskazując nr zamówienia. Do czasu otrzymania płatności Dostawca może wstrzymać się z wysłaniem towaru do Klienta Końcowego.

4.2.         Zamawiający pokrywa w całości koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki.  Koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim i paragrafach 3.2. i 4.1. Zamawiający określa podczas procesu składania zamówienia i stanowi on sumę kosztów wartości towaru, kosztów przesyłki oraz kosztów usługi pakowania. Wyjątek stanowią towary gabarytowe takie jak np. duże baseny, pojazdy akumulatorowe, trampoliny itp.,  Ewentualne dodatkowe koszty transportu będą znajdowały się na proformie otrzymanej od Dostawcy.

4.3.        Płatność za towar obejmuje każdorazowo cenę sprzedaży, za którą Zamawiający nabył towar zgodnie ze złożonym zamówieniem, koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną formę sprzedaży, koszty transportu towaru, koszty pakowania i koszty jego przygotowania do wysyłki.

4.4.         Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT, przy czym upoważnia on Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Każdorazowo do sprzedanego towaru wystawiana jest dla Zamawiającego faktura VAT.

4.5.         Dostawca nie może pobierać od Klienta Końcowego prowizji i jakichkolwiek innych należności dotyczących sprzedaży towarów,  w związku z realizacją Dropshippingu.

 

  1. 5.       REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

5.1.         Dostawca dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości realizacji Dropshippingu przebiegał poprawnie a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.

5.2.         Towary nabywane przez Zamawiającego przeznaczone są do dalszej ich odsprzedaży, Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego), z wyjątkiem przypadków, gdy Dostawca udziela wyraźnie rękojmi na określony produkt.

5.3.         Towary wysyłane w Dropshippingu będą przyjmowane do reklamacji a następnie oceniane pod kątem wad fizycznych wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

1.            W przypadku uszkodzenia mechanicznego reklamacja może być rozpatrzona pozytywnie tylko w przypadku dostarczenia protokołu szkody sporządzonego z kurierem, najpóźniej w następnym dniu od dnia przyjęcia towaru a to takiej konieczności Zamawiający jest zobowiązany poinformować Klienta Końcowego.

2.            Za Uszkodzenia mechaniczne przy zamówieniach wysyłanych przez kuriera Zamawiającego Dostawca nie odpowiada.

5.4.         Dostawca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy Zamawiającym i Klientem Końcowym, co oznacza w szczególności, iż:

1.    Wszelkie rozliczenia z tytułu takich umów odbywać będą na zasadach i warunkach określonych przez ich strony,

2.    Realizacja jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień przez Klienta Końcowego związanych z zawartą z Zamawiającym umową, zwłaszcza gdy Klient Końcowy występuje jako konsument, odbywa się bez udziału Dostawcy.

5.5.         Jeżeli Dostawca uzna wadę produktu i zasadność reklamacji, wówczas towar zostanie naprawiony, wymieniony na nowy lub też obniżona zostanie cena sprzedaży towaru. Zwrot należności pieniężnej w procesie reklamacji może nastąpić tylko wtedy, gdy:

1.     Reklamacja została uznana i dany towar nie występuje już w Ofercie handlowej, a naprawa go jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona,

2.    Reklamacja została uznana i na wniosek Zamawiającego obniżona została cena sprzedaży towaru wadliwego.

5.6.         Koszt wysyłania towaru zwróconego Zamawiającemu w przypadku nieuznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Zamawiający. Koszt wysyłania Zamawiającemu towaru nowego lub naprawionego w przypadku uznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Dostawca.

5.7.         Dostawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań związanych z realizacją Dropshippingu z powodu siły wyższej, przez którą rozumie się nagłe zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania niezależne od Dostawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności brak prądu, katastrofy naturalne,  oraz akty organów władzy i administracji państwowej.

 

  1. 6.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.         Każda umowa o świadczenie Dropshippingu realizowana przez Dostawcę w oparciu o zamówienie złożone przez Zamawiającego podlega postanowieniom Regulaminu.

6.2.        Przetwarzanie danych osobowych Klientów Końcowych będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późno zm.). Dane osobowe Klientów Końcowych są gromadzone i przetwarzane przez Dostawcę w celach związanych wyłącznie z realizacją na rzecz Zamawiającego Dropshippingu. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić, iż w przypadku danych osobowych Klienta Końcowego uzyskał on uprzednią zgodę na ich przekazanie Dostawcy i przetwarzanie w celu realizacji Dropshippingu. Administratorem danych osobowych Klientów Końcowych udostępnionych przez Zamawiającego będzie Dostawca. Dostawca nie będzie powierzał innemu podmiotowi, na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, prawa przetwarzania danych osobowych Klientów Końcowych, za wyjątkiem przewoźnika, celem dostarczenia Klientowi Końcowemu towarów. Każdemu Klientowi Końcowemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym każdej umowy o realizację Dropshippingu dotyczącej dostarczania towarów na adres dostawy danego Klienta Końcowego. Dostawca w związku z realizacją Dropshippingu będzie gromadził i przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a zatem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych Dostawca będzie zwolniony z obowiązku rejestracji zbioru danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

6.3.         W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a indywidualnie uzgodnionymi warunkami realizacji Dropshippingu pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 6.4.

6.4.        Indywidualnie uzgodnione i zaakceptowane przez Dostawcę i Zamawiającego warunki realizacji Dropshippingu mające pod rygorem nieważności formę pisemną, będą miały każdorazowo pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

6.5.        Likwidacja lub czasowa dezaktywacja konta przypisanego do Zamawiającego w serwisie internetowym Dostawcy skutkuje rozwiązaniem umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu ze skutkiem natychmiastowym oraz odstąpieniem od umów o realizację Dropshippingu, z wyłączeniem zamówień, w których Zamawiający dokonał płatności za zamówienia, które będą realizowane przy odpowiednim zastosowaniu postanowień rozwiązanej umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu oraz indywidualnie uzgodnionych warunków realizacji Dropshippingu.

6.7.         Likwidacja lub czasowa dezaktywacja konta przypisanego do Zamawiającego w serwisie internetowym Dostawcy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub w oparciu o decyzję Dostawcy.

6.8.        Dostawca zastrzega sobie prawdo do likwidacji lub czasowej dezaktywacji konta Zamawiającego w serwisie internetowym Dostawcy, jeżeli stwierdzi:

1.           naruszenie przez Zamawiającego postanowień Regulaminu lub indywidualnie uzgodnionych warunków realizacji Dropshippingu,

2.   powstanie po stronie Zamawiającego zaległości w realizacji przez Zamawiającego płatności na rzecz Dostawcy w zakresie współpracy gospodarczej Stron innej niż realizacja Dropshippingu.

3.            potrzebę zakończenia świadczenia usługi Dropshippingu.

4.           w innym przypadku informując o tym fakcie Zamawiającego w formie mailowej lub telefonicznej.

6.9.        Dostawca upoważniony jest do zmiany Regulaminu w każdej chwili, przy czym zobowiązany jest on powiadomić Zamawiającego o planowanej zmianie na 14 dni przed jej wprowadzeniem, jednocześnie udostępniając na stronie internetowej pod adresem: http://hurtowniajokomisiada.iai-shop.com/. Regulamin uwzględniający zmiany, które mają zostać wprowadzone. Powiadomienie o planowanej zmianie Regulaminu może nastąpić poprzez skierowanie korespondencji mailowej do Zamawiającego lub udostępnienie informacji o planowanej zmianie bezpośrednio na stronie internetowej pod adresem: http://hurtowniajokomisiada.iai-shop.com/. Dostawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu bez zachowania obowiązku uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tejże zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu jest konsekwencją zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6.10.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życiem z dniem 06.11.2017 r. Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej pod adresem: http://hurtowniajokomisiada.iai-shop.com/

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel